Материалы Совета директоров ПОО Челябинской области 07.12.2018

1-ITOGI-konkursa-Omelchenko_Statirova

22-matrica-pokazateley

2-Analiz-proektov-PR

3-Itogi-delovoy-programmy